Nhuộm

Máy nhuộm :

  • Máy nhuộm: 11 sets
  • Giúp tiết kiệm 70% nước so với công nghệ cũ hạn chế gây ô nhiễm môi trường và hệ thống vận hành xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT cột B.

Phòng LAB:

Hệ thống vận hành xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT cột B

Năng lực sản xuất : 2000 tấn/năm.