Nhân sự : trên 100 người.
Tổng Giám đốc : Ông TRẦN VĂN QUY
Văn phòng, Kinh doanh : >20 người (cả miền Bắc và miền Nam).
Bộ phận dêt : >50 người.
Bộ phận nhuộm : >50 người…