Nhà máy dệt gồm 50 máy với năng lực sản xuất 3.000 tấn/năm.

Nhà máy nhuộm có tất cả là 20 máy bao gồm: máy nhuộm, máy xấy, máy căng, máy cào lông, máy căng kim…

Sơ đồ xưởng dệt:

Sơ đồ xưởng nhuộm:

Sơ đồ khu vực hoàn tất: