Nhà máy hoàn tất

  • Máy Sấy không sức căng: 01 set

  • Máy Compact: 01 set

  • Máy căng kim (10 phòng): 01 set

  • Máy cào: 01 set