Trung Quy hiện tại là thành viên của Hiệp hội Bông Mỹ